• projekt uchwały nr 18/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • projekt uchwały nr 19/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/519/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie 
 • projekt uchwały nr 21/2023 w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Mikołów
 • projekt uchwały nr 22/2023 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2024
 • projekt uchwały nr 1/2023 w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Mikołów na rok 2023
 • projekt uchwały nr 11/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2023 roku
 • projekt uchwały nr 24/2023 w sprawie upoważnienia Burmistrza Mikołowa do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • projekt uchwały nr 25/2023 w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej  
 • projekt uchwały nr 17/2023 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2024
 • projekt uchwały nr 26/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • projekt uchwały nr 27/2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok
 • projekt uchwały nr 20/2023 w sprawie przystąpienia Miasta Mikołów do opracowania i wdrożenia Planu Adaptacji do zmian klimatu Mikołów do roku 2033 z perspektywą do 2050 roku
 • projekt uchwały nr 23/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2023
 • projekt uchwały nr 28/2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2023-2045