Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Sprawę prowadzi

Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 18
e-mail:jaroslawa.bizon@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

I. Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

II. Rozpoczęcie procedury postępowania egzaminacyjnego

Procedurę postępowania egzaminacyjnego rozpoczyna się po złożeniu przez nauczyciela wniosku – załącznik nr 1.
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, nauczyciele składają po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub oceny pracy. Nauczycielom, którzy złożą wniosek do dnia 30 czerwca danego roku Burmistrz Mikołowa wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wniosek do dnia 31 października danego roku Burmistrz Mikołowa wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego do dnia 31 grudnia danego roku.
Wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane są w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.
Zgodnie z art. 125 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych staż na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela rozpoczęty i niezakończony przed dniem 1 września 2018 roku jest odbywany według dotychczasowych przepisów.

III. Dokumenty do wniosku:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego, poświadczone przez dyrektora placówki oświatowej, w której zatrudniony jest nauczyciel,
 2. zaświadczenie dyrektora placówki oświatowej – załącznik nr 2
 3. kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem,
 4. kopia oceny pracy/ kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora za zgodność z oryginałem,
 5. oświadczenie o zmianie nazwiska – załącznik nr 3.

IV. Komisja egzaminacyjna

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Burmistrz Mikołowa.
W skład Komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/placówkę jako przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły/placówki,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów prowadzonej przez MEN,
 5. na wniosek nauczyciela – przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

V. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych nauczyciela składającego wniosek jest Burmistrz Mikołowa.
 2. Dane kontaktowe Administratora: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów; tel.(32) 324-85-00; e-mail:um@mikolow.eu.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych pisemnie na adres: Urząd Miasta Mikołów – Inspektor Ochrony Danych, 43-190 Mikołów, Rynek 16, albo osobiście w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów.
 4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych nauczycieli składających wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego jest przepis art. 6 ust 1 lit. c) RODO, co oznacza, że dane te są Administratorowi niezbędne do realizacji jego obowiązków określonych w przepisach prawa i dane te przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach Ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz.2200).
 5. W zakresie danych osobowych wnioskodawcy, które wg w/w przepisów nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego podstawą ich przetwarzania jest zgoda wnioskodawcy na ich przetwarzanie. Dobrowolne podanie w składanym wniosku wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje wnioskodawcy prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub osobami, którym dane mogą zostać przez Administratora ujawnione) mogą być osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych ( w szczególności pracownicy zatrudnieni u Administratora), członkowie komisji egzaminacyjnej, a także podmioty lub osoby świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie w zakresie danych służących do prowadzenia korespondencji (w przypadku korespondencji prowadzonej w postaci papierowej).
 7. Dane osobowe wnioskodawcy zawarte we wniosku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a po tym czasie będą przechowywane zgodnie z wymogami prawa powszechnie obowiązującego przy awansie zawodowym nauczycieli 50 lat.
 8. Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, prawo do żądania usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymanie operacji na danych stosownie do złożonego wniosku). Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
 9. Wnioskodawca posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych narusza przepisy o ich ochronie.