Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Rady Miejskiej są komisje stałe i doraźne. Komisje są powoływane przez Radę i w jej imieniu wykonują zadania objęte planami pracy, a w szczególności:

  • współtworzą politykę z zakresu problematyki objętej działaniem komisji,
  • opiniują projekty uchwał Rady Miejskiej merytorycznie związane z działaniami komisji,
  • opracowują z własnej inicjatywy lub na zlecenie Rady Miejskiej projekty uchwał.

Koordynację prac komisji oraz ich współpracę z Radą Miejską i burmistrzem miasta zapewnia i nadzoruje przewodniczący Rady Miejskiej. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani i powołani przez Radę Miejską. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Miejskiej oraz burmistrzowi miasta za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.