Uchwała RIO 4100/III/186/2012 z dnia 23.04.2012 w sprawie:  opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.