Nr MPZP

M_97

Nazwa planu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa – Paniowy przy ul. Przelotowej

Rejon

Paniowy

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

Nr XXI/496/2016 z dnia 30.08.2016 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.109.2016 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały w części określonej - w §9 ust. 1 pkt 2; - na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/496/2016 w zakresie oznaczenia „obszary w których obowiązują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenów”.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Poz. 4611 z 12.09.2016 r.

Status

obowiązujący