Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni sołectwa Borowa Wieś wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie dla każdej części (każdego zadania).