Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. K. Miarki 15 (Biały Domek),
I piętro, pokój nr 15, 43-190 Mikołów
tel.: (32) 324 84 53, 324 84 54
e-mail: 
ewidencjagosp@mikolow.eu

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530     
piątek od 730 do 1400

UDZIELENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH FIGURUJĄCYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO DNIA 31.12.2011 ROKU

Zgodnie z art. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
3) udostępnianie informacji o zakresie i terminie zmian we wpisach do CEIDG oraz w informacjach i danych udostępnianych w CEIDG, a także o wprowadzającym te zmiany podmiocie;
4) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
5) udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

W związku z powyższym, wszelkie aktualne dane o przedsiębiorcach dostępne są na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Mikołów udziela informacji o przedsiębiorcach figurujących w ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31.12.2011 roku.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej;
2. dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia (do wglądu);
3. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (do wglądu).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Właściwość miejscowa:
Urząd gminy, który dokonał rejestracji przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Sprawy administracyjne:
1. O terminie odbioru zaświadczenia wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku;
2. Odbiór zaświadczenia w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Mikołów przez wnioskodawcę czy ustanowionego pełnomocnika, lub doręczenie  pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
4. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł;
5. Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów.
6. Opłata skarbowa: 17,00 zł za wydanie zaświadczenia.