Przewodniczący: Łukasz Osmalak
Radni: Krzysztof Jakubiec
          Tadeusz Socha
          Piotr Stencel
          Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta:

  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • opiniowanie podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej,
  • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin,
  • opiniowanie uchwał dotyczących gospodarowania mieniem gminnym (sprzedaż, dzierżawa, zakup, najem itp.).