OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami)

 Burmistrz Mikołowa

podaje do wiadomości:

 

W wykonaniu uchwały Nr XXIII/518/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicy Wschodniej oraz Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 1313/054/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Wschodniej, została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego działka nr 2486/52 o powierzchni 0,0260 ha, zapisana w księdze wieczystej KA1M/00048242/0 Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz jednostce rejestrowej G. 625 jako użytek „B”.

Nieruchomość jest własnością Gminy Mikołów.

Działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów (obciążeń).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu dzielnicy Centrum, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXIX/437/2004 z dnia 28.12.2004 r. określona jest symbolem:

K107D ¦ istniejąca ulica dojazdowa, szerokość w liniach rozgraniczających 10 m.

Opis działki:

Nieruchomość położona w Mikołowie przy ul. Wschodniej o lokalnym natężeniu ruchu, w sąsiedztwie ulicy Bielskiej o dużym natężeniu ruchu drogowego.

Działka o kształcie nieregularnego wielokąta, zasadniczo płaska. Uzbrojenie terenu w zasięgu działki: sieć wodociągowa, kanalizacyjne, elektryczna i gazowa.

Otoczenie nieruchomości stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne.

 Cena wywoławcza nieruchomości 25.000 zł.

Cena zakupu opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług vat w wysokości 23 %.

 Ogłoszenie wywieszone zostało w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów Rynek 16 na okres 21 dni.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. 2010, nr 102, poz. 651 ze zmianami) upłynął w dniu 28.03.2013 r.

 Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacji udziela Urząd Miasta Mikołów tel. (032) 3248 566 lub (32) 3248 561.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów www.mikolow.eu (Ogłoszenia, Informacje, Obwieszczenia)