Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci),
 • zstępnego (dziecka, wnuka),
 • rodzeństwa,
 • małżonka,
 • przedstawiciela ustawowego,
 • opiekuna,
 • sądu, prokuratora,
 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo i do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym może wystąpić tylko osoba, której zaświadczenie dotyczy.

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego lub zaświadczeń składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Wniosek można złożyć

 • osobiście w urzędzie stanu cywilnego,
 • listownie przez operatora pocztowego,
 • za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek składany w formie papierowej należy opatrzyć czytelnym własnoręcznym podpisem.

Informacje

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym.

Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia mogą być wydane na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu lub zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Jeśli odpis skrócony aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie o stanie cywilnym mają być przedłożone w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Opłaty

Opłata skarbowa

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł,
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł,
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym - 22 zł,
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym - 38 zł,
 • pełnomocnictwo - 17 zł,
 • tłumaczenie urzędowe - 17 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie odpisu lub zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wolne od opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego,
 • przelewem na rachunek bankowy:
  Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
  podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu, za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy. 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 • odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Mikołowie - wydaje się niezwłocznie,
 • odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie,
 • odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC - wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego - do 10 dni roboczych,
 • tłumaczenie urzędowe wydaje się w terminie wyznaczonym dla wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym, do którego ma być ono załączone. 

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika USC, który decyzję wydał.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty

W przypadku ubiegania się o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby:

 • wniosek,
 • dokument tożsamości do wglądu,
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Jeśli dokumenty załączone do wniosku sporządzone zostały w języku obcym składa się je z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
 • konsula

lub wraz z wielojęzycznym formularzem sporządzonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

W przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe odpisu skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym:

 • wniosek,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty,
 • dokument tożsamości do wglądu.