Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Matka dziecka / ojciec dziecka.

Informacje

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, potrzebna jest jego zgoda.
Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Zasady powyższe stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.
Osoby przebywające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą skorzystać w sprawie nadania nazwiska męża matki z pośrednictwa konsula. We właściwym konsulacie otrzymają wówczas niezbędne informacje oraz uiszczą stosowne opłaty.

Opłaty

Przyjęcie oświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli akt urodzenia dziecka oraz akt małżeństwa osób składających oświadczenie znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mikołowie lub zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego, sprawa załatwiana jest od razu. Jeżeli choćby jeden z w/w aktów znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego, sprawa zostanie załatwiona do 10 dni roboczych.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia. Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który decyzję wydał.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty

  • dokument tożsamości matki / ojca oraz współmałżonka do wglądu.