Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Informacje

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Można uznać ojcostwo

 • dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa lub, w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo,
 • gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa,
 • gdy dziecko jest małoletnie,
 • dziecka już poczętego.

Osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat, oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa może złożyć wyłącznie przed sądem opiekuńczym.
Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło trzynasty rok życia, konieczne jest także osobiste wyrażenie zgody przez dziecko na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa.
Do ważności uznania, potrzebne jest potwierdzenie ojcostwa przez matkę dziecka, wyrażone jednocześnie z uznaniem przez ojca lub w terminie 3 miesięcy, od uznania ojcostwa przez ojca.

Uznania ojcostwa można dokonać:

 • przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przed sądem opiekuńczym,
 • za granicą przed konsulem, jeśli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Dziecko można uznać przed, w trakcie lub po sporządzeniu aktu urodzenia.
Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.

Zgodnie z art. 62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki,
 • domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji,
 • jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża,
 • domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenia ojcostwa.

Opłaty

Złożenie oświadczeń o uznaniu ojcostwa nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jeżeli akty stanu cywilnego rodziców dziecka zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty

 • dokumenty tożsamości matki i ojca do wglądu,
 • w przypadku, gdy uznanie dotyczy dziecka poczętego - zaświadczenie lekarskie o ciąży/karta ciąży.