Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Mikołowie
ul. Karola Miarki 15, pokój nr 5
tel. 32 32 48 451, fax 32 22 62 013
e-mail: usc@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek od 730 do 1400

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Rozwiedziony małżonek.

Informacje

W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Zmiana nazwiska po upływie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić tylko w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – 11 zł.

Płatności można dokonać

  • gotówką lub kartą płatniczą w Urzędzie Stanu Cywilnego,
  • przelewem na rachunek bankowy:
    Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
    87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego,
  • Ustawa z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty

  • dokument tożsamości do wglądu.