Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 13, I piętro, ul. K. Miarki 15
(budynek Białego Domku)
tel. (32) 324 84 57, 324 84 58
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu 

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 730 do 1700
od wtorku do czwartku od 730 do 1530
piątek 730 do 1400

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Organy gmin oraz konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o udostępnienie danych lub
 • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • opłata za udostępnienie danych jednostkowych  - 31 zł (nie dotyczy podmiotów realizujących ich zadania ustawowe)
  MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
  22 8436 0003 0000 0000 0071 0040
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za jego złożenie (dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
  MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
  87 8436 0003 0000 0000 0071 0325
 • dokumenty potwierdzające interes prawny,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za jego złożenie (dotyczy sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 

WŁAŚCIWOŚĆ:

Organ gminy mający w posiadaniu dokumentację dowodową.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ gminy załatwia sprawę w terminie miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
W przypadku złożenia wniosku przez komornika dane udostępniane są w terminie do 7 dni.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

Wniosek o udostępnienie danych lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.