Gronie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach wyznaczonych: ul. Krakowską - ul. Beskidzką - ul. Pszczyńską - granicą miasta - granice terenu objętego opracowaniem określa rysunek planu w skali 1 : 5 000, stanowiący integralną część uchwały.

Uchwała nr XXXI/464/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 22.02.2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XLIII/864/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu w granicach działki 678/41 przy ulicy Bielskiej

Uchwała nr XLIX/1002/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 31.08.2010 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Uchwała nr XIX/365/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa dla terenu położonego przy ul. Bielskiej w granicach działki 963/11.

Uchwała nr XXXI/576/2009 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 24.02.2009 w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Uchwała nr XII/282/2015 z dnia 29.09.2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu przy ul. Bielskiej