Uchwała XXXVII/721/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa”