Uchwała XXXII/651/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów.