pok. nr 18, 19, Rynek 20, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 84 81, 32 324 84 84, 32 324 85 82

e-mail: inwestycje@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Referatu Inwestycji w szczególności należy:

a) Współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w trakcie opracowywania projektów planów budownictwa w zakresie infrastruktury technicznej.
b) Prowadzenie spraw związanych z realizacją i odbiorem obiektów kubaturowych, liniowych, od fazy przygotowania danych wejściowych do projektowania, poprzez nadzór nad ich wykonaniem aż do dokonania odbioru robót.
c) Rozliczanie środków na prowadzenie inwestycji pochodzących z budżetu miasta oraz dotacji instytucji krajowych i unijnych prowadzonych przez Wydział.
d) Prowadzenie rejestru zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wnioskowania o zwolnienia zabezpieczenia w terminie.
e) Prowadzenie w formie elektronicznej zbiorczego wykonania zadań rzeczowych i finansowych na podstawie zrealizowanych faktur.
f) Nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez Głównego Specjalistę ds. Remontów.

W Referacie Inwestycji wyodrębnia się samodzielne stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Remontów, do zakresu działania którego należy:

a) Planowanie i przygotowanie wszelkich inwestycji i remontów głównie dla szkół i przedszkoli będących własnością Gminy Mikołów oraz prowadzeniem dla nich Ksiąg Obiektów Budowlanych.
b) Prowadzenie spraw związanych z realizacją, nadzorem inwestycji i remontów prowadzonych w ramach Referatu Inwestycji.