Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
główny specjalista ds. przedsiębiorców

Praca w wymiarze 3/4 etatu po rozstrzygnięciu wyniku naboru.
Zatrudnienie od dnia 01.07.2021 r.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe preferowany kierunek: ekonomia, zarządzanie, prawo, administracja, nauki społeczne, psychologia;
 3. Udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. Znajomość z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych.
 9. Dyspozycyjność. 

II. Dodatkowe:

 1. Znajomość języka angielskiego (biegła w mowie i w piśmie);
 2. Doświadczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. Doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z obsługą klienta biznesowego, międzynarodowego;
 4. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub współpraca z jednostkami administracji publicznej przy realizowanych projektach;
 5. Doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej;
 6. Biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office;    
 7. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, inicjatywa w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność analizy i syntezy informacji, odpowiedzialność, rzetelność. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą Miasta oraz popularyzujących i promujących Mikołów jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
 2. Bezpośrednie wspieranie obsługi i świadczenie pomocy dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Mikołowie oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą, a w szczególności:

      a) w zakresie promocji inwestycji:

 • podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów;
 • zapewnienie komunikacji ze społeczeństwem w zakresie zamierzeń inwestycyjnych Miasta,
 • kreowanie w mediach wizerunku Mikołowa jako miasta przyjaznego inwestorom;
 • przygotowywanie i koordynowanie imprez promocyjnych informujących o potencjale gospodarczym Miasta;
 • prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta i podmiotów z nim współpracujących w szczególności w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych oraz na targach, konferencjach i sympozjach;
 • współpraca z branżą B+R (badanie i rozwój).

      b) w zakresie obsługi inwestorów:

 • współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami;
 • sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami;
 • organizacja pracy Mikołowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 • przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących pozyskiwania inwestorów.

      c) w zakresie obsługi przedsiębiorców:

 • współpraca z mikołowskimi przedsiębiorcami oraz potencjalnymi przedsiębiorcami;
 • sprawowanie opieki nad przedsiębiorcami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez przedsiębiorców innymi podmiotami;
 • organizacja pracy Mikołowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości;
 • podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska przedsiębiorców w Mikołowie;
 • pomoc przedsiębiorcom w aplikowaniu o środki unijne.

     d) w zakresie przygotowania ofert inwestycyjnych:

 • sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej;
 • inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów;
 2. Praca na jedną zmianę w wymiarze 3/4 etatu;
 3. Praca administracyjno-biurowa; praca poza siedzibą Urzędu (wyjazdy służbowe);
 4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 5. Praca przy monitorze ekranowym;
 6. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach;
 7. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
 8. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

maju 2021 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące 4 letni staż pracy;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
 4. CV;
 5. List motywacyjny;
 6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 ;
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność; 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko głównego specjalisty ds. przedsiębiorców w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 07.06.2021 r. do dnia 18.06.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.