Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko podinspektora na zastępstwo w Biurze Rozwoju Systemów Informatycznych

Okres zatrudnienia - umowa na zastępstwo w związku z nieobecnością pracownika.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16, 43-190 Mikołów

I. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie wyższe lub podyplomowe, preferowany kierunek geografia, systemy informacji przestrzennej (GIS);
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 3. Nieposzlakowania opinia;
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 6. Znajomość:
  - ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2020 r. poz. 713),
  - ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j.: Dz. U z 2020 r. poz. 177),
  - ogólna znajomość dyrektywy INSPIRE,
 7. Praktyczna znajomość zasad funkcjonowania systemów informacji przestrzennej;
 8. Praktyczna znajomość obsługi oprogramowania ESRI (ArcGIS Online, ArcGIS Pro, ArcMap), QGIS,biegła obsługa komputera, w tym pakietów biurowych.

II. Wymagania dodatkowe

 1. Znajomość topografii terenu powiatu mikołowskiego;
 2. Znajomość zasad działania systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
 3. Doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych;
 4. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej;
 5. Kursy lub szkolenia z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS);
 6. Doświadczenie w modyfikacji witryn internetowych z wykorzystaniem WordPress;
 7. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: sumienność, samodzielność, umiejętności analityczne, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Budowa aplikacji stanowiących komponenty nowego wdrażanego Systemu informacji o terenie w oparciu o oprogramowanie firmy ESRI (ArcGis Online, ArcGis Enterpise, ArcGIS Pro);
 2. Opracowywanie analiz i zestawień na bazie danych przetwarzanych w systemie (GIS);
 3. Rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących systemu informacji przestrzennej;
 4. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach bieżącej współpracy przy realizacji projektów GIS;
 5. Współudział w realizacji nowych wdrożeń systemów informatycznych w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych oraz współudziału w realizacji przedsięwzięcia;
 6. Obsługa systemu informacji o terenie;
 7. Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
 8. Obsługa portalów serwisowych celem rejestracji zgłoszeń dotyczących systemu informacji o terenie, stron internetowych, systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

IV. Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - załącznik nr 1 ;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe (kserokopia dyplomu);
 3. Formularz oświadczeń - załącznik nr 2 ;
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia - załącznik nr 3 ;
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) - załącznik nr 4 .

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie "Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko podinspektora na zastępstwo w Biurze Rozwoju Systemów Informatycznych"
Termin składania ofert od dnia 02.02.2021 r. do dnia 15.02.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).
Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta nie będą rozpatrywane.