Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze inspektora/podinspektora
w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych - Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie wyższe elektryczne lub średnie techniczne o profilu elektrycznym;
 3. Na stanowisku podinspektora: w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - minimum roczny staż pracy, natomiast przy wykształceniu średnim - 3 letni staż pracy w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  na stanowisku inspektora: w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - minimum 3 letni staż pracy, natomiast przy wykształceniu średnim - 5 letni staż pracy w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 4. Uprawnienia (E+D) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
  - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1,0 kV,
  - urządzenia elektryczne,
  - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
  - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatyczne regulacji, sterowania i zabezpieczeń do ww. urządzeń i instalacji,
  - zakres prac kontrolno-pomiarowych z pomiarami ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej; 
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 6. Nieposzlakowana opinia;
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 9. Znajomość przepisów prawa budowlanego;
 10. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi obowiązkami.

II. Dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz.1333 z późn. zmianami);
 2. Uprawnienia (E+D) do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym, dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
  - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1,0 kV do 20 kV.
 3. Umiejętność kosztorysowania w programie NORMA i weryfikacji kosztorysów robót elektrycznych;
 4. Biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i internetu;
 5. Znajomość:
  - ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami);
  - ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 833 z późn. zmianami)
  - kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zmianami);
 6. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres, systematyczność, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista;
 7. Umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych;
 8. Umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień;
 9. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych pracodawcy;

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej inwestycji i remontów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 2. Pełnienie funkcji inspektora/podinspektora w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach umów zawartych z wykonawcami robót;
 3. Planowanie, nadzorowanie, rozliczanie i odbiór inwestycji i remontów sieci elektrycznych i elektroenergetycznych;
 4. Przygotowanie i weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych i elektroenergetycznych;
 5. Nadzór i konserwacja oświetlenia ulicznego eksploatowanego przez Gminę Mikołów;
 6. Współpraca z jednostkami wykonującymi dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) wraz ze  sprawdzeniem jej zgodności z wymaganiami oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi danej inwestycji i jej odbiorem;
 7. Przygotowanie materiałów do przetargów, umów, uzgodnień dokumentacji w powierzonym zakresie;
 8. Sprawdzanie i weryfikacja faktur za energię elektryczną oraz wykonane prace elektryczne i elektroenergetyczne;
 9. Współdziałanie z odpowiednimi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta w zakresie ustalonym przez przełożonych. 

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 20, 43-190 Mikołów;
 2. Praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. Praca administracyjno-biurowa oraz praca w terenie - obszar Gminy Mikołów;
 4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 5. Praca przy monitorze ekranowym;
 6. Wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych w oparciu o zawartą umowę;
 7. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach;
 8. Kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny;
 9. Konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące roczny staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego na stanowisku podinspektora albo 3 letni staż pracy na stanowisku inspektora;
  natomiast w przypadku posiadania wykształcenia średniego - 5 letni staż pracy na stanowisku inspektora albo 3 letni staż pracy na stanowisku podinspektora;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
 4. CV;
 5. List motywacyjny;
 6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 ;
 9. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 10. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach jeżeli kandydat takie posiada (uprawnienia budowlane, kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów z odbytych szkoleń). 

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze) albo do urny znajdującej się w przedsionku Urzędu. Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko inspektora/podinspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 08.01.2021 r. do dnia 21.01.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.