Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko inspektora/podinspektora na zastępstwo
w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych – w Referacie Inwestycji

Okres zatrudnienia - umowa na zastępstwo w związku z nieobecnością pracownika.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 20, 43-190 Mikołów.

Wymagania

I. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie budowlane wyższe lub średnie o profilu budowlanym;
 3. Na stanowisku inspektora - w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - 3 letni staż pracy, natomiast przy wykształceniu średnim 5 letni staż pracy;
  na stanowisku podinspektora - w przypadku posiadania wykształcenia średniego - 3 letni staż pracy;
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 8. Znajomość przepisów prawa budowlanego;
 9. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi obowiązkami; 

II. Dodatkowe:

 1. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Ustawą Prawo budowlane tj. z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami);
 2. Umiejętność kosztorysowania w programie NORMA i weryfikacji kosztorysów robót;
 3. Biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i internetu;
 4. Znajomość:
  - ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami);
  - kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zmianami);
 5. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, odporność na stres, odpowiedzialność, samodzielność, systematyczność, dyspozycyjność;
 6. Umiejętność organizacji pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy;
 7. Umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych;
 8. Umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień;
 9. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych;

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Udział w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej inwestycji i remontów w zakresie budowlanym;
 2. Udział w planowaniu i rozliczaniu inwestycji i remontów;
 3. Przygotowanie i weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich robót, weryfikacja zawartości dokumentacji projektowej;
 4. Współpraca z jednostkami wykonującymi dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) wraz ze  sprawdzeniem jej zgodności z wymaganiami oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi danej inwestycji i jej odbiorem;
 5. Przygotowanie materiałów do przetargów, umów, uzgodnień dokumentacji w powierzonym zakresie;
 6. Współdziałanie z odpowiednimi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta w zakresie ustalonym przez przełożonych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej technicznej;
 2. Świadectwa pracy, zaświadczenia jeśli kandydat jest zatrudniony - dokumentujące 3 letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  natomiast w przypadku posiadania wykształcenia średniego - 5 letni staż pracy na stanowisku inspektora albo 3 letni staż pracy na stanowisku podinspektora;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Załącznik Nr 1 ;
 4. CV;
 5. List motywacyjny;
 6. Formularz oświadczeń - Załącznik Nr 2 ;
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku - Załącznik Nr 3 ;
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (t.j. z 2019 r. poz. 1781) - Załącznik Nr 4 ;
 9. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń).

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze) albo do urny znajdującej się w przedsionku Urzędu. Oferty muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko inspektora/podinspektora na zastępstwo w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych - w Referacie Inwestycji w Urzędzie Miasta Mikołów”.

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 07.01.2021 r. do dnia 20.01.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.