Naczelnik: Małgorzata Francug
pok. nr 16, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 561

Zastępca naczelnika: Barbara Hasa
pok. nr 15, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 564

e-mail: gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

pok. nr 15, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 563, 32 32 48 540

pok. nr 16, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 32 32 48 542, 32 32 48 558, 32 32 48 566, 32 32 48 567

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Mieniem w szczególności należy:

a) Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne, w tym: sprzedaż nieruchomości, oddawanie ich w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie, jak również użyczenie.
b) Prowadzenie spraw związanych ze zamianą nieruchomości.
c) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu gruntów.
d) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.
e) Prowadzenie ewidencji użytkowników wieczystych.
f) Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.
g) Aktualizacja i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
h) Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia bonifikat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz ustalenie innych terminów płatności.
i) Wykonywanie prawa pierwokupu.
j) Prowadzenie rejestru dzierżawców oraz naliczanie opłat z tytułu dzierżawy.
k) Naliczanie opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów gminnych.
l) Prowadzenie rejestru umów użyczenia gruntów gminnych.
m) Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gminnych.
n) Prowadzenie spraw związanych z zezwoleniem na wejście w teren na działki gminne nie będące w pasie drogowym w celu budowy infrastruktury technicznej.
o) Wydawanie zgody na czasowe zajęcie terenu gminnego.
p) Regulacja własności gruntów pod drogi publiczne.
q) Prowadzenie rejestru gruntów gminnych oraz sporządzanie planów ich wykorzystania.
r) Prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych ogródków działkowych na gruntach gminnych.
s) Sporządzanie deklaracji podatkowej gruntów gminnych.
t) Ustalanie opłat planistycznych wynikających z ustawy o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym.
u) Regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych.
v) Kontrola zawierania przez rolników obowiązkowych umów ubezpieczeniowych
w) Prowadzenie spraw z zakresu melioracji wodnych (spółki wodne)
x) Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem zasobem gruntów gminnych, a wynikających z budżetu miasta.
y) Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na zbycie oraz dzierżawę nieruchomości.
z) Typowanie nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy, analiza zasadności zbycia
i nabycia nieruchomości oraz promocja zbywanych nieruchomości.
aa) Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego (budynków) i zadań związanych z przekazywaniem mienia jednostkom organizacyjnym.
bb) Obsługa i prowadzenie spraw związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tym:
 1) wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
 2) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji ustalających warunki zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Miasta Mikołowa nie objętych Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 3) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Miasta Mikołowa nie objętych Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 4) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania, w przypadku zagospodarowania terenu niezgodnego z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 5) wydawanie zaświadczeń o zmianie sposobu użytkowania budynków,
 6) wydawanie zaświadczeń o rewitalizacji i obszarach zdegradowanych,
 7) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu obrotu hurtowego alkoholem.
cc) Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
dd) Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom.
ee) Wydawanie zaświadczeń o zmianie nazw ulic, placów i osiedli.
ff) Wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze porządkowym.
gg) Prowadzenie rejestru planów miejscowych.
hh) Opracowywanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji
w zakresie zadań Wydziału.
ii) Podejmowanie działań zmierzających do jak najszybszej realizacji celów Wydziału.
jj) Organizacja wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej.
kk) Rozpatrywanie wniosków dotyczących uprawy konopi i maku.
ll) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji do przeglądu opryskiwaczy i zakupu wapna nawozowego dla rolników.
łł) Potwierdzanie oświadczeń w sprawie prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie gminy.