Referat Spraw Obywatelskich
pokój nr 13, I piętro, ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel. (32) 324 84 57, 324 84 58
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 12 - 18 lat

1. Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty.
2. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
3. Warstwa elektroniczna dowodu zawiera:
- dane zamieszczone w warstwie graficznej zapisane w postaci elektronicznej, za wyjątkiem numeru CAN,
- certyfikat potwierdzenia obecności,
- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – dla osób powyżej 13 lat
- certyfikat podpisu osobistego, jeżeli rodzic, opiekun prawny lub kurator wyrazi na to zgodę przy składaniu wniosku - dla osób powyżej 13 lat.
dane biometryczne:
- odciski palców,
- wizerunek twarzy.

4. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w organie gminy, w którym wniosek został złożony.
5. W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku, wymagana jest obecność dziecka.
6. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:
- 12 odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Małoletni musi być obecny przy odbiorze dowodu ponieważ  składa odciski palców.
- od 13 do 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny. Małoletni musi być obecny przy odbiorze dowodu. Małoletni odbiera kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatów i ustala do nich PIN/y oraz składa odciski palców.
7. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
8. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawo-mocne orzeczenie sądu w tej sprawie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku - w polu: Imię (imiona) należy wpisać wszystkie imiona.

PODPIS NA WNIOSKU SKŁADA SIĘ W OBECNOŚCI URZĘDNIKA.

2. Ważny paszport (w przypadku jego posiadania) lub inne dokumenty zawierające fotografię.

3. Osoby, które otrzymały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży (paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

4. Jedna fotografia.
- do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
- fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy.
- fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:
- fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie ww. wymogów, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
- z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
- noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Sposób dostarczania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
2. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, Wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.
Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego poza siedzibą organu gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w organie gminy.
3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020  r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu 
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego 
  4. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
Dowód osobisty albo decyzja o odmowie wydania dowodu osobistego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony.
2. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy:
- fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie spełnia określonych prawnie wymogów.
- Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o dowodach osobistych.
Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:
- do 12 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
- 12 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny. Małoletni musi być obecny przy odbiorze dowodu ponieważ składa odciski palców.
- 13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z rodziców lub opiekun prawny. Małoletni musi być obecny przy odbiorze dowodu. Małoletni odbiera kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatów i ustala do nich PIN/y.
4. Kod PUK umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienie oraz certyfikatu podpisu osobistego odbiera posiadacz dowodu w organie gminy.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
- za pomocą formularza elektronicznego, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym)
- bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach jego pracy.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.