Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej