Mikołów, dnia 13.04.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j.Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na  24 kwietnia 2018r. na godz. 1700 XLII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Tematy wiodące:
1) jednostki pomocnicze gminy;
2) Metropolia Górnośląsko – Zagłębiowska;
3) przyjęcie sprawozdań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- z działalności za rok 2017,
- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017,
- z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów na lata 2017 – 2019, za rok 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;
- finansowego wsparcia Policji – druk nr 3;
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu – druk nr 3a;
- wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – druk nr 4;
- zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre – druk nr 5;
- zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice – druk nr 6;
- wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu „Mikołów – dla Seniorów” – druk nr 7;
- zmiany uchwały nr XXXIX/748/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20.02.2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania – druk nr 8.
- zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa” – druk nr 9.
9. Przyjęcie protokołu z kontroli nr 5/2018 Komisji nr 8 Rewizyjnej – zadanie: Kontrola prawidłowości  działań Burmistrza w zakresie dotyczącym zatrudnienia Bogusława Łuczyka na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa.
12. Wolne głosy i wnioski.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.