Mikołów, dnia 12.02.2018 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn.zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 20 lutego 2018 r. na godz. 1700 XXXIX Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji – 

1.Stwierdzenie prawomocności sesji.  

2.Wybór sekretarzy.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5.Interpelacje radnych.

6.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7.Temat wiodący:

- gospodarka wodno-ściekowa gminy w świetle nowych przepisów prawnych,

- perspektywa dalszej działalności kotłowni przy ul. Grażyńskiego.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- dopłat do 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów – druk nr 1;

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 2;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 3;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (100.000,-)– druk nr 4;

- maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mikołowie im. Tadeusza Więcka – druk nr 5;

- uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Mikołowie im. Tadeusza Więcka – druk nr 6;

- zmiany uchwały nr XXXVII/722/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów – druk nr 7;

- ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla Szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania – druk nr 8;

- zmiany uchwały nr XXXI/634/2017 RM Mikołowa z dnia 23.05.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów – druk nr 9;

- ustanowienia służebności gruntowej na dz. Nr 2496/59 – druk nr 10.

9. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

10.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11.Wolne głosy i wnioski.  

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Michał Rupik

 Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.