Mikołów, dnia 15.01.2018 r.

RADA MIEJSKA                             

MIKOŁOWA

                                                                   

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na 23 stycznia 2018 r. na godz. 1700  XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu przy ul. K. Miarki 15.

 

Porządek obrad:

Otwarcie sesji – 

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.  

2. Wybór sekretarzy.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2017 rok.

8. Plany związane z pozyskiwaniem środków unijnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (18.500,00) – druk nr 3;

- udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (45.000,00) – druk nr 4;

- udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (79.420,00) – druk nr 5;

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (57.140,00) – druk nr 6;

- finansowego wsparcia Policji (40.000,00) – druk nr 7;

- szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania– druk nr 8;

- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Poprzecznej – druk nr 9;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka – druk nr 10;

- nadania nowej nazwy ulicy ul. Owsiana położonej w Mikołowie – druk nr 11;

- nadania nowej nazwy ulicy „ul. Stanisława Michalskiego" drodze położonej w Mikołowie – druk nr 12;

- nadania nazw: 27 Stycznia i Jana Bluszcza drogom publicznym w Mikołowie – druk nr 13.

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.

11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

12. Wolne głosy i wnioski.  

                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

             

              Michał Rupik

 

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.