Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 334973-2011 z dnia 2011-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaletów publicznych. Zakres robót obejmuje...
Termin składania ofert: 2012-01-09

Mikołów: Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaletów publicznych
Numer ogłoszenia: 32807 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 334973 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaletów publicznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaletów publicznych. Zakres robót obejmuje wykonanie w budynku o kubaturze 508,5 m3 i powierzchni zabudowy 142,83 m2 następujących robót: 1. wymianę dachu, 2. roboty rozbiórkowe, 3. roboty izolacyjne: izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, 4. wykonanie: nowych ścian działowych i sufitów podwieszanych, posadzek, tynków, glazury, stolarki otworowej, remont kominów z nadmurowaniem komina spalinowego i wykonaniem nowych czap kominowych, 5. docieplenie budynku met. lekką-mokrą oraz izolacja cieplna dachu, 6. wykonanie dojść do budynku (3 wejścia) o szer. 1,5 m oraz opaski wokół budynku o szer. 0,5 m z kostki brukowej o gr 6 cm, 7. robót instalacyjnych: instalacja wod. - kan. wraz z szambem bezodpływowym oraz instalacja grzewczo - wentylacyjna wraz z urządzeniami; 8. robót elektrycznych, zgodnie z dokumentacja projektową wykonaną przez: Jerzego Adamika, Hannę Kadłubek, Jana Kieres, Andrzeja Pacha..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 25.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350712,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ