Mikołów: Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
Numer ogłoszenia: 434170 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w zakresie obejmującym wykonanie robót budowlanych: 1. Wykonanie wolnostojącego budynku parterowego z dachem wielospadowym w konstrukcji stalowej wraz z tarasem i przyłączami 2. Wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych i kostki brukowej 3. Usunięcie korzeni po wycince drzew w ilości 22 szt. 4. Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez: a) Biuro Projektowe ABAKUS - Izabela Zwolińska, Henryk Piotrowski, Zdzisław Smoczyński, Robert Łęgowski b) Usługi Projektowo Wykonawcze Budownictwa ADYTON - Jerzy Adamik, Leon Krzyżanowski, Andrzej Pacha c) MOSiR Mikołów - Krzysztof Konsek..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 15 000,00 zł, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy za pisemną zgodą zamawiającego, w formie aneksu do umowy: 1. Zmiany ceny brutto, o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki podatku od towarów i usług; 2. Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia w okresie 5 kolejnych dni warunków atmosferycznych (w szczególności temp. poniżej 00 C, intensywne opady atmosferyczne) uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z założoną dla nich technologią i sztuką budowlaną, o ile ich uprzednie wykonanie warunkuje możliwość wykonywania innych robót budowlanych i nie można prowadzić w tym czasie innych robót, zgodnie z dokumentacja projektową. Fakt wystąpienia powyższych okoliczności zgłasza pisemnie kierownik budowy w dzienniku budowy, zatwierdza pisemnie inspektor nadzoru inwestorskiego w tym samym dokumencie. Pisemną zgodę na zmianę terminu wykonania zamówienia z obliczeniem nowego terminu wykonania zamówienia w formie aneksu do umowy zamawiający doręcza wykonawcy. Brak pisemnej zgody, o której mowa powyżej jest równoznaczny z brakiem akceptacji zmiany terminu wykonania zamówienia, nawet w przypadku zatwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 3. O ile podczas wykonywania robót budowlanych wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót nieujętych w dokumentacji projektowej, a koniecznych dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami wykonania obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiązany do doręczenia zamawiającemu pisemnego zgłoszenia konieczności wykonania dodatkowych robót z załączonym kosztorysem, wykonanym z uwzględnieniem cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym. Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia zamawiający weryfikuje jego zasadność, w szczególności rozmiar robót dodatkowych, prawidłowość zastosowanych cen jednostkowych i inne aspekty techniczno - ekonomiczne. Pisemną zgodę na wykonanie robót dodatkowych z wyliczeniem ich wartości w formie aneksu do umowy zamawiający doręcza wykonawcy. Zamawiający nie jest związany w jakikolwiek sposób wnioskiem wykonawcy, w szczególności zakresem robót dodatkowych podanych we wniosku. Brak pisemnej zgody, o której mowa powyżej jest równoznaczny z brakiem akceptacji zgłoszenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów (do pobrania ze strony internetowej, wersja papierowa 123,00 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie