Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie sieci kablowej (kabel ziemny) oświetlenia ulicznego na ulicy Jasnej w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 337321 - 2011; data zamieszczenia: 20.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 296645 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie sieci kablowej (kabel ziemny) oświetlenia ulicznego na ulicy Jasnej w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie sieci kablowej (kabel ziemny) oświetlenia ulicznego na ulicy Jasnej w Mikołowie. Długość sieci oświetleniowej do zaprojektowania i wykonania wynosi 430 m. Zamawianą sieć zaprojektować z zastosowaniem słupów stalowych ocynkowanych koloru czarnego. Do zamawianej sieci należy zaprojektować i wykonać szafę oświetlenia ulicznego. Oprawy zaprojektować tak aby klosze opraw zdejmowane były na zatrzaski (klamry), korpus oprawy koloru szarego, układ optyczny aluminiowy jednoczęściowy tłoczony, źródło światła wysokoprężne sodowe z gwintem E40 z zapłonem zewnętrznym i wskaźniku oddawania barw Ra 5).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80808,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ