Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 201359-2011 z dnia 2011-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Przebudowa ul. Kruczej w Mikołowie na odc. 153,0 m od ul. Górnej w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Pana Zbigniewa Gdańca. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni z żużli, gruzu...
Termin składania ofert: 2011-08-11

Mikołów: Przebudowa ul. Kruczej w Mikołowie na odc. 153,0 m od ul. Górnej
Numer ogłoszenia: 230787 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201359 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Kruczej w Mikołowie na odc. 153,0 m od ul. Górnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ul. Kruczej w Mikołowie na odc. 153,0 m od ul. Górnej w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Pana Zbigniewa Gdańca. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni z żużli, gruzu - 872,0 m2 2. mechaniczne koryta - 872,0 m2 3.stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 Mpa - 872,0 m2 4. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego - 872,0 m2 5. ułożenie nowego krawężnika betonowego 15 x 30 cm na ławie betonowej - 160,0 m2 6. warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. śr. 4 cm - 765,0 m2 7. nawierzchni ścieralnej z asfaltobetonu o gr. 4 cm - 765,0 m2 8. regulacji pionowej włazów studni polimerobetonowych - 7 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 154138,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ