Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 233993-2011 z dnia 2011-09-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do wjazdu na działkę nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym: 1. aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych; 2. badania...
Termin składania ofert: 2011-09-21

Mikołów: Poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do wjazdu na działkę nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
Numer ogłoszenia: 261985 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 233993 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do wjazdu na działkę nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Poszerzenie ulicy Strzechy w Mikołowie na odcinku od budynku nr 9 do wjazdu na działkę nr 1708/36 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym: 1. aktualizację geodezyjnych podkładów mapowych; 2. badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża nawierzchni; 3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, protokół ZUD, wymagane uzgodnienia branżowe oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; 4. sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego przedmiotowych zadań w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF; 5 mapę własnościową terenu wraz z wypisami z rejestru gruntów i komplet zgód właścicieli działek na wejście w teren celem realizacji robót (jeżeli zaistnieje taka konieczność); 6. opracowanie projektu organizacji ruchu: docelowej oraz na czas prowadzenia robót i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwy organ; 7. opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej na nośniku magnetycznym w formacie PDF; 8. poszerzenie jezdni asfaltowej 9. budowa muru oporowego 10. wykonanie skarpy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113008,13 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ