Mikołów: 1. Budowa chodnika przy ul. Kościuszki na odcinku od posesji nr 60 do łącznika z ulicą Pułaskiego oraz przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie - łącznika do ul. Pułaskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem 2. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I od ul. Pułaskiego do połączenia z ul. Cichą
Numer ogłoszenia: 229377 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Budowa chodnika przy ul. Kościuszki na odcinku od posesji nr 60 do łącznika z ulicą Pułaskiego oraz przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie - łącznika do ul. Pułaskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem 2. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I od ul. Pułaskiego do połączenia z ul. Cichą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa chodnika przy ul. Kościuszki na odcinku od posesji nr 60 do łącznika z ulicą Pułaskiego oraz przebudowa odcinka ul. Kościuszki w Mikołowie - łącznika do ul. Pułaskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w zakresie obejmującym: 1.1. wykonanie chodnika przy jezdni o szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej zbliżonej kształtem do kostki Holland (bez wymiany krawężnika) - 674 m2, 1.2. wykonanie łącznika drogowego (jezdni) o szerokości 4,5 m wraz z ciągiem pieszo - rowerowym o szerokości 2,5 m z wibroprasowanej betonowej kostki brukowej - 900 m2, 1.3. budowę kanalizacji deszczowej Ø 315 do odwodnienia drogi - 105 m z rur typ PVC SN 12 i studni monolitycznych z tworzyw sztucznych PEHD, ożebrowanych z zewnątrz o sztywności obwodowej 8 kN/m2, 1.4. budowę oświetlenia ulicznego - 3 punkty świetlne (słupy w kolorze czarnym), 1.5. przełożenie odcinka kabla światłowodowego. 2. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami Pułaskiego i Cienistą w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I od ul. Pułaskiego do połączenia z ul. Cichą, w zakresie obejmującym: 2.1. wykonanie jezdni o szerokości 4,5 m wraz z ciągiem pieszo - rowerowym szerokości 2,5 m z wibroprasowanej, betonowej kostki brukowej, na odcinku - od km. 0,0 + 0,00 w ul. Pułaskiego do studni kanalizacyjnej nr D 16 i połączenia z ul Cichą - 2285 m2, 2.2. budowę kanalizacji deszczowej Ø 315 - 232 m do odwodnienia drogi na odcinku od studni D1 - D 16 (bez wpustu wp 7) oraz do połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową Ø 500 w ul. Cichej, z rur typ PVC SN 12 i studni monolitycznych z tworzyw sztucznych PEHD ożebrowanych z zewnątrz o sztywności obwodowej 8kN/m2. 2.3. budowę dwóch przepustów prefabrykowanych Ø 600, 2.4. budowę oświetlenia ulicznego na odcinku - od włączenia w ul. Pułaskiego do słupa nr 7/1 - 7 punktów świetlnych (słupy w kolorze czarnym), 2.5. przełożenie odcinka kabla światłowodowego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 46 000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042 Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 46 000.00 zł, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, (wersja papierowa 50,00 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie