Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 199093-2011 z dnia 2011-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Wykonanie oświetlania na ul. Skośnej w Mikołowie oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez mgr inż. Artura Cywińskiego. Długość sieci oświetleniowej 1060 m, przewód AsXS 4x25 mm, szafa oświetleniowa kompletna 1 szt., 29...
Termin składania ofert: 2011-08-09

Mikołów: Wykonanie oświetlania na ul. Skośnej w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 241481 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199093 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oświetlania na ul. Skośnej w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie oświetlania na ul. Skośnej w Mikołowie oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez mgr inż. Artura Cywińskiego. Długość sieci oświetleniowej 1060 m, przewód AsXS 4x25 mm, szafa oświetleniowa kompletna 1 szt., 29 szt. opraw oświetleniowych wraz z źródłami światła.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56273,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ