Mikołów: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 212819 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198541 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów. 1. Wydzielenie ul. Sosnowej zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi) na odcinku od działki nr 32 do 146/87 (włącznie) oprócz działek będących własnością Skarbu Państwa znajdujących się na tym przebiegu, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) - Część 1. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 2. Wydzielenie ul. Przyjaźni zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi) z działek nr 1015/35, 1016/35, 537/35, 602/35, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) - Część 2. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 3. Wydzielenie z działek 1280/79, 1806/79 pasa gruntu na poszerzenie ulicy Paprotek, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 3. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 4. Wydzielenie ul. Krótkiej zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi) z działek nr 557/108, 558/108, 610/141, 564/141, 1185/108 .w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) - Cześć 4. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 5. Wydzielenie z działek 2558/101 i 1196/101 pasa gruntu zajętego pod ulicę Krótką, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego - Część 5. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 6. Wydzielenie z działki nr 459/138, położonej przy ul. Miodowej części nieruchomości pod sołtysówkę i części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 6. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 7. Wydzielenie z działki nr 2225/84 położonej u zbiegu ulic Kownackiej i Płk. Kiełbasy w Mikołowie części gruntu przeznaczonego do sprzedaży zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 7. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 8. a) wydzielenie ulicy Kruczej zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi - 3 m) z działek 1452/27, 863/28, 896/27, 865/16, 866/17 w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami) - Część 8 a). Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. b) wydzielenie z działek 1452/27, 863/28, 896/27, 865/16, 866/17 pasa gruntu o szerokości 2 m od krawędzi istniejącego śladu drogi z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Kruczej - Część 8 b). Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Wydzielenie ul. Sosnowej zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi) na odcinku od działki nr 32 do 146/87 (włącznie) oprócz działek będących własnością Skarbu Państwa znajdujących się na tym przebiegu, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Wydzielenie ul. Przyjaźni zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi) z działek nr 1015/35, 1016/35, 537/35, 602/35, w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4065,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Wydzielenie z działek 1280/79, 1806/79 pasa gruntu na poszerzenie ulicy Paprotek

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Wydzielenie ul. Krótkiej zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi) z działek nr 557/108, 558/108, 610/141, 564/141, 1185/108 .w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6504,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Wydzielenie z działek 2558/101 i 1196/101 pasa gruntu zajętego pod ulicę Krótką

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2032,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Wydzielenie z działki nr 459/138, położonej przy ul. Miodowej części nieruchomości pod sołtysówkę i części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Wydzielenie z działki nr 2225/84 położonej u zbiegu ulic Kownackiej i Płk. Kiełbasy w Mikołowie części gruntu przeznaczonego do sprzedaży

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2032,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 8   

Nazwa: wydzielenie ulicy Kruczej zgodnie z jej istniejącym przebiegiem (po śladzie drogi - 3 m) z działek 1452/27, 863/28, 896/27, 865/16, 866/17 w celu przejęcia z mocy prawa na rzecz Gminy gruntu zajętego pod drogę, wydzielenie z działek 1452/27, 863/28, 896/27, 865/16, 866/17 pasa gruntu o szerokości 2 m od krawędzi istniejącego śladu drogi z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Kruczej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ