Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 186387-2011 z dnia 2011-07-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną...
Termin składania ofert: 2011-07-27

Mikołów: Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn
Numer ogłoszenia: 228675 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186387 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie wraz z poszerzeniem jezdni do 6,0 m na odcinku od ul. Świerkowej do stacji trafo przy posesji 84 wraz z odwodnieniem i przebudową sieci Nn w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Firmę Projektowo - Handlową ROAD s.c. Mieczysław Setlak, Łukasz Buczek, ul. Ogródkowa 10, 32-600 Oświęcim - Zaborze, w zakresie obejmującym: 1. rozbiórkę istniejących ogrodzeń - 16 szt. (bez wykonania nowych), 2. wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej zbliżonej kształtem do kostki Holland w kolorze szarym gr. 8 cm - 605 m2, 3. poszerzenie jezdni asfaltobetonowej o 0,50 m wraz z zabudową nowych wpustów ulicznych - 270 m2, 4. budowę odcinka kanalizacji deszczowej Ø 315 do odwodnienia drogi - 122 m, 5. przebudowę napowietrznej linii Nn i oświetlenia drogi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 731640,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ