Mikołów: Wykonanie ogrodzeń od strony ul. Plebiscytowej piętnastu posesji z wykorzystaniem elementów z demontażu
Numer ogłoszenia: 245715 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzeń od strony ul. Plebiscytowej piętnastu posesji z wykorzystaniem elementów z demontażu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie ogrodzeń od strony ul. Plebiscytowej piętnastu posesji z wykorzystaniem elementów z demontażu w zakresie obejmującym wykonanie: - robót ziemnych z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku - ław betonowych (podmurówek) - montaż przęseł i słupków w podmurówkach - skrócenie przęseł prostopadłych do przesuwanych ogrodzeń wraz z ich zakończeniem - usunięcie oraz przesadzenie kolidującej roślinności - przełożenie instalacji elektrycznej (dzwonków i domofonów) - plantowanie terenu z humusowaniem i obsianiem trawą - zabezpieczenie miejsc nowych połączeń i przypadkowych uszkodzeń przęseł i słupków, antykorozyjnie wraz z pomalowaniem w kolorze istniejącego ogrodzenia. Roboty budowlane prowadzone będą łącznie z budową chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie z Generalnym Wykonawcą - Zakładem Inżynierii Drogowej Maria Rozmus, ul. Wodna 12, 41-701 Ruda Śląsk, dlatego należy skoordynować termin wykonywania robót budowlanych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian umowy: 1. Przesuwa się termin wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających dalsze kontynuowanie prac, tj. wystąpienie temperatury poniżej 00 C lub wystąpienie wielogodzinnych obfitych opadów śniegu lub deszczu, o czas liczony od momentu wpisu do dziennika budowy o przerwaniu prac do momentu ich podjęcia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 2. Na wniosek właściciela posesji zamawiający może wyrazić zgodę wykonawcy na zmianę konstrukcji oraz materiałów ogrodzeń pod warunkiem, że nie będą powodowały wzrostu kosztów zamawiającego a ewentualnie dodatkowe koszty pokryje właściciel posesji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (bezpłatnie ze strony internetowej, wersja papierowa 10,00 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie