Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 356000-2011 z dnia 2011-10-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci napowietrznej izolowanej 4x25 mm oświetlenia ulicznego na ulicach Mała, Szymankiewicza i Przelotowa w Mikołowie. Długości sieci oświetleniowej do zaprojektowania i wykonania wynoszą: ul. Mała...
Termin składania ofert: 2011-11-16

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci napowietrznej izolowanej 4x25 mm oświetlenia ulicznego na ulicach Mała, Szymankiewicza i Przelotowa w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 314325 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 356000 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci napowietrznej izolowanej 4x25 mm oświetlenia ulicznego na ulicach Mała, Szymankiewicza i Przelotowa w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie odcinków sieci napowietrznej izolowanej 4x25 mm oświetlenia ulicznego na ulicach Mała, Szymankiewicza i Przelotowa w Mikołowie. Długości sieci oświetleniowej do zaprojektowania i wykonania wynoszą: ul. Mała - 160 m (od istniejącego oświetlenia przy ul. Żurawiej do końca ulicy Małej), ul. Szymankiewicza - 140 m (od istniejącego oświetlenia na ul. Szymankiewicza do końca tej ulicy) i ul. Przelotowa - 480 m ( od istniejącego oświetlenia przy hydroforni do istniejącego oświetlenia w kierunku Bujakowa). Zamawiane sieci zaprojektować w nawiązaniu do istniejących sieci na tych ulicach. Zamawiane sieci zostaną podłączone do istniejących sieci napowietrznych. Klosze opraw zdejmowane na zatrzaski (klamry), korpus oprawy koloru szarego, układ optyczny aluminiowy jednoczęściowy tłoczony, źródło światła wysokoprężne sodowe z gwintem E40 z zapłonem zewnętrznym i wskaźniku oddawania barw Ra 5).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77876,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ