Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 253325-2011 z dnia 2011-09-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Druk offsetowy oraz dostawa książki Kamionka 200 lat o następujących parametrach: - format: A4 - oprawa twarda pełna, szyta nićmi - okładka 4+0 300 g plus folia błysk - objętość: środek 240 stron w tym: 10 stron 4+4, 230 stron 1+1...
Termin składania ofert: 2011-10-06

Mikołów: Druk offsetowy oraz dostawa książki Kamionka 200 lat
Numer ogłoszenia: 280281 - 2011; data zamieszczenia: 26.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253325 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk offsetowy oraz dostawa książki Kamionka 200 lat.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Druk offsetowy oraz dostawa książki Kamionka 200 lat o następujących parametrach: - format: A4 - oprawa twarda pełna, szyta nićmi - okładka 4+0 300 g plus folia błysk - objętość: środek 240 stron w tym: 10 stron 4+4, 230 stron 1+1 - kreda mat 150 g - CMYK - 300 dpi - pasery i spady (3 mm) - nakład: 250 egz. - pliki dostarczamy jako PDF do druku TJ. 1) Przedmiot zamówienia musi być wykonany z należytą starannością i niedopuszczalne są niewyraźne oznaczenia liter, cyfr, rozmazanie farby drukarskiej, przesunięcia itp. 2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Rady Dzielnicy Kamionka w Mikołowie przy ul. Katowickiej 91 własnym transportem, na własny koszt, bez obciążania z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 3) Zamawiający zastrzega sobie następujące warunki gwarancji jakości: - Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres 6 miesięcy, licząc od daty dostawy. - wszystkie stwierdzone po odbiorze i zgłoszone przez Zamawiającego wady jakościowe zobowiązują Wykonawcę do wymiany wadliwych egzemplarzy na wolne od wad w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania faksem lub mailem pisemnego zgłoszenia reklamacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ