Mikołów: Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A.
Numer ogłoszenia: 3573 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na utrzymaniu oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Mikołów w zakresie infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A. Zakres czynności związanych z usługą: - bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, - utrzymania świecenia punktów świetlnych w ilości nie mniejszej niż 95% całości, - wymiany uszkodzonych źródeł światła, cyfrowych sterowników astronomicznych, elementów zabezpieczeń, wszystkich innych elementów osprzętu oświetlenia sieci napowietrznej i kablowej, - wymiany uszkodzonych drzwiczek, tabliczek bezpiecznikowych, uzupełniania obejm i innych elementów słupów, - bieżącej naprawy szaf oświetlenia ulicznego, - lokalizacji uszkodzeń kabli, naprawy uszkodzonych kabli i przewodów napowietrznych, - wykonywania nastawień urządzeń sterujących oświetleniem, - mycia kloszy opraw ulicznych przy wymianie źródeł światła, - wycinki gałęzi będących w kolizji z oprawami oświetlenia ulicznego, - pionowania (prostowania) pochylonych słupów eksploatowanego oświetlenia ulicznego, zabezpieczenia zerwanych przewodów i uszkodzonych słupów na skutek wichur, zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu, - utylizacji wyeksploatowanych źródeł światła i innych zdemontowanych elementów sieci oświetlenia ulicznego, - kontroli inspekcyjnych wykonywanych według ustaleń roboczych, - przywrócenia terenu (chodników, jezdni, zieleni) do stanu pierwotnego po wykonaniu robót eksploatacyjnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 493496,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę