Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 255277-2012 z dnia 2012-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do...
Termin składania ofert: 2012-12-12

Mikołów: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie zgodnie z wydaną decyzją Starosty Powiatu Mikołowskiego nr 3/2012 z 27.09.2012 r. oraz na podstawie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wykonanych przez Biuro Projektów A-PROPOL Adam Biegański, Dorota Biegańska, 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 7/15
Numer ogłoszenia: 2111 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255277 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie zgodnie z wydaną decyzją Starosty Powiatu Mikołowskiego nr 3/2012 z 27.09.2012 r. oraz na podstawie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wykonanych przez Biuro Projektów A-PROPOL Adam Biegański, Dorota Biegańska, 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 7/15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie podziału kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ul. Sadowej i łącznika do ul. Paprotek oraz ul. Świerkowej od ul. Plebiscytowej do ul. Bzów z drogą dojazdową do szkoły i łącznikiem do ul. Paprotek w Mikołowie zgodnie z wydaną decyzją Starosty Powiatu Mikołowskiego nr 3/2012 z 27.09.2012 r. oraz na podstawie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wykonanych przez Biuro Projektów A-PROPOL Adam Biegański, Dorota Biegańska, 44-121 Gliwice, ul. Gomułki 7/15. Zakres prac obejmuje: Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w 4 egz. (w programie NORMA PRO, NORMA 3 lub kompatybilnym) i dostarczenie ich również na płycie CD. Opracowania winny być sporządzone z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w spr. określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U Nr 130, poz 1389). Przedmiary i kosztorysy należy podzielić na dwie części. Zakres poszczególnych części jest następujący: I. Cz. I etap I - ul. Bzów - ul. Sadowa - odcinek C-D, długość 341,22 m: budowa i przebudowa drogi na odcinku od km 0+0,00 do km 0+341,22 - jezdnia o szer. 5,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa chodnika na odcinku do skrzyżowania z ul. Paprotek w km 0+0,00 do km 0+219,50 oraz od km 0+205,90 do km 0+341,22, - ul. Sadowa - odcinek E-F, długość 197,61 m: przebudowa drogi na odcinku od km 0,00 do km 0-197,61 m - jezdnia o szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowa 4 miejsc parkingowych, - ul. Paprotek - ul. Świerkowa (odcinek G-H), długość 297,65 m: przebudowa drogi na odcinku od km 0,00 do km 0+297,65 - jezdnia o szer. 3,0 m z betonu asfaltowego, - ul. Paprotek od Drogi Krajowej do punktu G, długość 234,0 m: odtworzenie nawierzchni - jezdnia z asfaltobetonu o szer. 4,50 m. II. Cz. I etap II - ul. Świerkowa - odcinek A-B, długość 215,0 m: przebudowa drogi na odcinku od km 0+0,00 do km 0+215,00, jezdnia o szerokości 5,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, - droga dojazdowa do szkoły - odcinek I-J, długość 64,95 m: przebudowa drogi na odcinku od km 0+0,00 do km 0+064,95 jezdnia o szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego. III. Cz. II - etap II - ul. Świerkowa - odcinek B-B, długość 155,91 m: przebudowa drogi na odcinku od km 0+215,00 do km 0+370,91, jezdnia o szerokości zmiennej od 5,5 do 8,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w zakresie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego, przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznych, przebudowy linii napowietrznej nn oraz zabezpieczenia istniejących linii kablowych nn należy opracować adekwatnie do podziału dróg na w.w części i etapy. Wykonawca we wszystkich opracowaniach nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia określając przedmiot zamówienia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można użyć dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny oraz przedstawione są parametry funkcjonalno - użytkowe, które służą do weryfikacji równoważności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ