Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 237795-2012 z dnia 2012-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II Część I zamówienia...
Termin składania ofert: 2012-11-21

Mikołów: Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II
Numer ogłoszenia: 255627 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 237795 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów na potrzeby realizacji kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- etap II I. Materiały edukacyjno-promocyjne - Część I zamówienia: Kalendarz ścienny- 250 sztuk wydanie na 2013 r., jednodzielny o wymiarze 315 x 495 mm (+/- 5mm), główka kalendarza wymiar 195 x 315 mm (+/- 5mm) oprawiona na tekturze lakierowana nawiązująca do tematyki szkoleń (ochrona środowiska - przyroda), plecki (spód kalendarza) papier karton 350g/m2, loga zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji, kalendarium papier offset 90g/m2, kalendarium w języku polskim zawierające imieniny, na kalendarium znajduje się przesuwane okienko wskazujące aktualną datę. Maskotki pluszaki- 250 sztuk, wykonane z miękkiego pluszu, wielkości od 12 do 20 cm, motyw misia pluszowego, co najmniej w 5 rodzajach w równych proporcjach ilościowych po 50 sztuk, kolor dowolny, loga zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji w formie np. koszulka na maskotkę z nadrukiem odnoszącym się do treści projektu. Projekt maskotki, treść i szata graficzna będzie podlegać akceptacji Zamawiającego. Ulotki- 1000 sztuk, format A4, składany do 2 łamów w kształcie na V, papier kreda 200g, lakierowane lakierem offsetowym, kolor 4/4. Koszt usługi obejmuje m.in.: przygotowanie projektu graficznego ulotki, materiał, druk, dostawę do siedziby zamawiającego. Projekt ulotki, treść i szata graficzna będzie podlegać akceptacji Zamawiającego; III. Pomoce naukowe - materiały biurowe - Część III zamówienia: Blok rysunkowy- 50 sztuk, format A3, biały, min. 20 kartek, wzór okładki dowolny dla dzieci do lat 7; Papier kolorowy- 50 sztuk, format A4, min. 10 kartek, min. 5 kolorów; Komplety farb- 50 sztuk kompletów farb wraz z pędzelkiem (50 sztuk), w 1 komplecie farby plakatowe:12 sztuk, min. 12 kolorów, pojemność 1 koloru min. 25 ml; Komplety kredek - 50 sztuk kompletów kredek, w komplecie temperówka (50 sztuk), w 1 komplecie min. 12 kredek, min. 12 kolorów, kredki drewniane dł. min. 15 cm, średnica min. 0,5 cm, zatemperowane; Komplety mazaków/pisaków- 50 sztuk kompletów mazaków/pisaków, w 1 komplecie min. 24 sztuki mazaków/pisaków, min. 24 kolory; wykonane z tworzywa o dł. min. 15 cm; Plastelina- 50 sztuk pudełek, w 1 pudełku min. 10 kolorów, min. 10 lasek plasteliny; Papier- 50 ryz, ryza = 500 arkuszy, biały, format A4, gramatura 80g/m2; Flip chart - tablica biała, suchościeralna, magnetyczna, z systemem jezdnym, wymiar min: 700 x 1000 mm, przystosowana do wszystkich typów bloków flip-chart i pisania markerami suchościeralnymi oraz mocowania magnesów, regulacja rozstawu bolców do zawieszania papierów, regulacja wysokości, listwa dociskowa, metalowa konstrukcja, półka na markery, w zestawie:1 sztuka markera czarnego suchościeralnego, 1 komplet bloku papierowego typu Flip Chart, 4 sztuki magnesów; Dostarczony flip chart powinnien zawierać w formie samoprzylepnej plakietki obowiązujący zestaw znaków graficznych: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Województwa Śląskiego oraz Unii Europejskiej (w kolejności tutaj podanej) oraz opis w postaci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 a także hasło programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby. Dodatkowo plakietka powinna zawierać tytuł projektu tj. Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie-etap II a także zdanie: Zadanie zrealizowane przez Gminę Mikołów. Zamieszczone loga powinny być w tej samej wielkości. Wielkości plakietki min. 45 mm x 110 mm. Treść i szata graficzna plakietki winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz spełniać wymogi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji; IV. Poczęstunek - Część IV zamówienia Usługa cateringowa- podczas przerw w trakcie zajęć promocyjno-edukacyjnych, zamówienia podzielono na 5 spotkań każde dla 30 osób w miejscu, terminie i o godzinie wskazanej przez Zamawiającego. Orientacyjny czas 1 spotkania: 2 godziny lekcyjne +/- 30 minut. Usługa ma zawierać obsługę każdego ze spotkań: kawa i herbaty smakowe serwowane z termosów, osobno cukier, cytryna, mleczko, kruche ciasteczka o różnorodnych dodatkach, paluszki, woda mineralna, soki owocowe. Termin realizacji: II/III kwartał 2013 r. nie dłużej niż do dnia 30 września 2013 r.; O miejscu i dokładnym terminie Wykonawca zostanie powiadomiony w terminie 5 dni przed datą realizacji poszczególnych spotkań zamówienia. Realizacja zamówienia wyłącznie na terenie Gminy Mikołów. Przy określaniu kosztów usługi należy przyjąć następujące parytety: - kawa - min.1,0 filiżanki/osoba, - herbata- min. 1,0 filiżanki/osoba, - cukier- min. 2 łyżeczki/osoba, - cytryna- min. 0,5 plasterka/osoba - mleczko do kawy- min. 2 x 15g/osoba - kruche ciasteczka- 2 ciasteczka/osoba, - paluszki- min. 1 paczka 200g/ 10 osób, - woda mineralna- min. 200 ml/osoba - soki owocowe- min. 200 ml/osoba, zawartość soku z owoców min. 80 %, Wykonawca zapewni: - zastawę stołową (filiżanki + talerzyki pod filiżanki, literatki, szklanki do soków, talerz deserowy, łyżeczki) - dekorację bufetu ( obrusy bawełniane lub jednorazowe, materiały dekoracyjne do przykrycia bufetu, transport ( dostawa i odbiór naczyń po cateringu), - obsługę kelnerską ( oddelegowanie 1 osoby, która przygotuje cateringu na co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zajęć, oraz posprząta po cateringu); Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów i kar umownych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 22.46.20.00-6, 30.10.00.00-0, 38.65.10.00-3, 55.50.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część I zamówienia - Materiały edukacyjno - promocyjne.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25813,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Część III zamówienia - Pomoce naukowe - materiały biurowe.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3455,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Część IV zamówienia - Poczęstunek.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1851,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ