Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 382658-2012 z dnia 2012-10-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie Zakres prac: 1. Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych (wszystkich branż:...
Termin składania ofert: 2012-10-22

Mikołów: Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 244737 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 382658 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja Przedszkola nr 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w obiekcie Przedszkola nr 2 przy ul. Janasa 7 w Mikołowie. Zakres prac: 1. Sporządzenie projektów budowlano - wykonawczych (wszystkich branż: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjna, drogowa) dla robót budowlanych obejmujących kompleksową termomodernizację z pracami wewnętrznymi dostosowującymi obiekt Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów, z zagospodarowaniem terenu, w Mikołowie przy ul. Janasa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Mikołowie 2. Wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową termomodernizację z pracami wewnętrznymi dostosowującymi obiekt Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów i zagospodarowaniem terenu z małą architekturą, dojściami i dojazdami, w Mikołowie przy ul. Janasa. 3. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mikołowie bądź ewentualne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.20.00-1, 45.21.00.00-2, 45.21.41.00-1, 45.23.32.00-1, 45.11.27.00-2, 45.11.27.23-9, 45.30.00.00-0, 45.34.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1470477,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ