Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 256978-2012 z dnia 2012-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów 1. Wydzielenie z dz. Nr 939/8 i 2068/11 położonych przy ul. Krakowskiej części nieruchomości w celu polepszenia warunków zagospodarowania działki sąsiedniej nr 938/8, oraz...
Termin składania ofert: 2012-08-01

Mikołów: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 185035 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256978 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Wydzielenie z działki nr 863/103 położonej w rejonie ul. Matejki pasa gruntu o szerokości ok. 7 m z przeznaczeniem pod drogę dojazdową, zgodnie z załącznikiem mapowym - Część 3. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 2. Wydzielenie z działek nr 229/35, 147/36, 146/36 pasa gruntu zajętego pod ulicę Wodną zgodnie z sytuacją w terenie - Część 7. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego. 3. Wydzielenie z działki nr 135/24 położonej przy ulicy Gliwickiej, części nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę. Podział zgodny z załącznikiem mapowym - Część 11. Zakres prac obejmuje wykonanie pomiaru w terenie, osadzenie kamieni granicznych na gruncie, sporządzenie wstępnego projektu podziału w 3 egz. i sporządzenie projektu podziału w 6 egz. Dostarczyć należy także ksero protokołu granicznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Wydzielenie z działki nr 863/103 położonej w rejonie ul. Matejki pasa gruntu o szerokości ok. 7 m z przeznaczeniem pod drogę dojazdową

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2439,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Wydzielenie z działek nr 229/35, 147/36, 146/36 pasa gruntu zajętego pod ulicę Wodną zgodnie z sytuacją w terenie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5691,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 11   

Nazwa: Wydzielenie z działki nr 135/24 położonej przy ulicy Gliwickiej, części nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6910,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ