Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012), przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych oraz posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym, spełniającego wymogi - minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.
Numer ogłoszenia: 130779 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012), przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych oraz posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym, spełniającego wymogi - minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (rok produkcji 2011 lub 2012), przystosowanego do przewozu 5 osób, spełniającego wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych oraz posiadającego homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy Prawo o ruchu drogowym, spełniającego wymogi - minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin. Wymagania techniczne: - silnik i skrzynia biegów - benzynowy, pojemność min. 1,8 l - moc - min. 140 KM - skrzynia biegów manualna min. 5-biegowa (pięciostopniowa) oraz bieg wsteczny -nadwozie - nadwozie kombi - przystosowany do przewozu 5 osób - pojemność bagażnika minimum 540 litrów (przy 2 rzędach siedzeń) - lakier metalizowany w odcieniach szarości (wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu paletę minimum 3 odcienie do wyboru) - relingi dachowe - reflektory przeciwmgielne przednie - czujnik parkowania tył - podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie sterowane - opony letnie na felgach aluminiowych, opony zimowe na felgach stalowych - układ kierowniczy ze wspomaganiem - systemy zapobiegania blokowaniu kół, kontroli trakcji, zapobiegania poślizgowi kół napędowych, stabilizacji toru jazdy, system kontroli ciśnienia w ogumieniu - immobiliser i alarm antywłamaniowy, centralny zamek - chlapacze za kołami tylnymi - spryskiwacze świateł przednich - czujnik temperatury zewnętrznej - wnętrze - klimatyzacja automatyczna - poduszki powietrzne czołowe i boczne - fabryczna nawigacja z menu w języku polskim - fotele przednie z pełną regulacją położenia - kierownica wielofunkcyjna z pełną regulacją - komputer pokładowy - radioodtwarzacz z CD MP3 - elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu - podłokietnik między przednimi siedzeniami - dzielona kanapa tylna - tempomat - zestaw dla palaczy (zapalniczka i popielniczka) - gwarancja - minimum 36 miesięcy bez limitu kilometrów na części mechaniczne - minimum 6 lat na korozję perforacyjną - inne - apteczka spełniająca wymogi Normy DIN 13164, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe 4 szt., gaśnica, zapasowy komplet żarówek, - do samochodu należy dołączyć komplet dokumentów: świadectwo homologacji, instrukcję obsługi w jęz. Polskim - w dniu odbioru pojazdu samochód powinien posiadać zapas paliwa w baku taki, aby wskaźnik wskazywał ½ skali - Wykonawca zapewni odbiór pojazdu w odległości nie większej niż 50 km od Mikołowa.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie