Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 78789-2012 z dnia 2012-04-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Przebudowa skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką w Mikołowie wraz z odwodnieniem. Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowę skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką zmniejszając spadek podłużny z wymianą nawierzchni na odcinku 44 m od...
Termin składania ofert: 2012-04-23

Mikołów: Przebudowa skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką w Mikołowie wraz z odwodnieniem
Numer ogłoszenia: 109341 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78789 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką w Mikołowie wraz z odwodnieniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką w Mikołowie wraz z odwodnieniem. Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowę skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Rybnicką zmniejszając spadek podłużny z wymianą nawierzchni na odcinku 44 m od krawędzi ul. Rybnickiej oraz odwodnieniem ul. Dolnej; 2. Budowę cieku z elementów prefabrykowanych o szer. 0,5 m; 3. Przebudowę przepustu z rur Ø 600 oraz budowę murka czołowego; 4. Umocnienie rowu płytami betonowymi ażurowymi na długości 10 m; 5. Budowa studni betonowej Ø 1000; 6. Przebudowę 2 istniejących studni polimerowych po robotach kanalizacyjnych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85348,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ