Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.mikolow.eu


Mikołów: Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap
Numer ogłoszenia: 46365 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów , Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap Tablica informacyjna wraz montażem i dostawą: sztuk 2, rozmiar tablicy 200 cm x 150 cm, z blachy ocynkowanej mocowanej na konstrukcji stalowej pokrytej farbą antykorozyjną trwale zamocowaną do podłoża, miejsce montażu rejon ul. Sosnowej oraz Zamkowej w Mikołowie- teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego (dokładne miejsce do ustalenia). Użyte materiały mają być odporne na warunki atmosferyczne. Dane szczegółowe: Treść tablic informacyjnych - projekt graficzny po stronie Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego, treść powinna być zgodna z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: www.rpo.slaskie.pl (zakładka dokumenty » Wytyczne IZ » Promocja), a także Rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r, Rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r oraz aktualnymi Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (według przykładowego wzoru: załącznik nr A - do uzgodnienia z Zamawiającym, ewentualna korekta wielkości, rodzaju i formatu czcionek, kolorystyki, błędów itp.). Konstrukcja tablicy- ekspozycja: 200 cm x 150 cm, konstrukcja: słupki nośne wykonane z profili stalowych zamkniętych prostokątnych o wymiarze minimalnym 6 cm x 4 cm, profile malowane farbą antykorozyjną, ekran: blacha ocynk 0,7 mm, maksymalnie w dwóch kawałkach, nitowana do konstrukcji po obrzeżach oraz ewentualnie przez środek na łączeniach blach, wysokość od ziemi do dolnej części ekspozycji wynosi min. 1700 mm (według przykładowego wzoru: załącznik nr B, podane wymiary są wartościami minimalnymi). Druk- wielkoformatowy na folii w rozdzielczości druku 360 dpi, lakierowany przed UV. Montaż- konstrukcja tablicy trwale zamocowana do podłoża, wkopanie w grunt na głębokość min. 700 mm, zabetonowanie, teren Śląskiego Ogrodu Botanicznego (dokładne miejsce do ustalenia). Transport - dostawę tablic zapewnia Wykonawca. Informacje dodatkowe- wszelkie pozwolenia oraz uzgodnienia po stronie Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-5, 45.22.31.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia na pisemną prośbę Wykonawcy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające montaż tablic w terenie. Za niekorzystne warunki atmosferyczne uważa się wystąpienie w dniu zaplanowanego montażu tablic w terenie temperatur powietrza atmosferycznego poniżej -5 st. C.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mikolow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2012 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 34.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie