Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie usług na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 168845 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie usług na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: 1. Uzupełnienie ogrodzenia o bramy techniczne, furtki i cokoły. 2. Uzupełnienie utwardzonych ścieżek kamiennych - powierzchnia ok. 1 170 m2 oraz ścieżek z kostki betonowej - powierzchnia ok. 80 m2 3. Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej prowadzącej od wapiennika do bramy głównej - powierzchnia ok. 150 m2 4. Ukształtowanie terenów zielonych, tj. wykonanie niwelacji terenu (powierzchnia ok. 4200 m2) wraz z odwozem nadmiaru ziemi. 5. Wykonanie sieci oświetlenia dojścia do bramy głównej oraz uzupełnianych ścieżek edukacyjnych (ok. 188m), a także niezbędnej przekładki uzbrojenia terenu po wykonanej niwelacji (fragment sieci oświetlenia dł. ok. 60m). oraz wykonanie usług: 1. Dowóz ziemi urodzajnej 2. Sianie i nawożenie roślin 3. Roczna pielęgnacja założonych kolekcji roślinnych w oparciu o przedłożony program funkcjonalno - użytkowy na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.00-2, 45.23.31.61-5, 45.23.62.30-1, 45.23.20.00-2, 45.34.00.00-2, 71.00.00.00-8, 71.42.10.00-5, 55.31.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 557759,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę