Mikołów: Wykonanie prac remontowych w hali sportowej przy ul. Bandurskiego 1a w Mikołowie, związanych z usunięciem szkód wyrządzonych przez gradobicie w dniu 3 lipca 2012r.
Numer ogłoszenia: 398638 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 779 76 03, faks 32 779 76 03 wew. 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych w hali sportowej przy ul. Bandurskiego 1a w Mikołowie, związanych z usunięciem szkód wyrządzonych przez gradobicie w dniu 3 lipca 2012r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac remontowych w hali sportowej przy ul. Bandurskiego 1a w Mikołowie, związanych z usunięciem szkód wyrządzonych przez gradobicie w dniu 3 lipca 2012r. w zakresie obejmującym wykonanie: 1)Demontaż i utylizacja uszkodzonych płyt PC oraz montaż nowych płyt PC LT2UV166RS27 - pięciokomorowych z sześcioma ściankami /6RS/ mlecznych i zamontowanie w istniejącym paśmie świetlnym o wymiarach 6,00mx33,00m - 1 szt. 2)Demontaż i utylizacja uszkodzonych płyt PC oraz montaż nowych płyt PC w istniejących świetlikach 1,00mx1,30m - 7 szt., w wyłazie dachowym 0,90mx0,90m - 1 szt. w klapie dymowej 1,20mx1,50m - 1 szt. 3)Usunięcie zacieków na dźwigarach i płatwiach, impregnacja miejsc po oczyszczeniu środkiem zastępczym do ogniochronu. 4)Demontaż poprzez frezowanie uszkodzonego panelu sportowego Junckers Duo-Bat 110+ i montaż nowego panelu wraz z uzupełnieniem linii boisk. 5)Wyprostowanie lamelek aluminiowych agregatu chłodniczego wraz z zamontowaniem 4 osłon zabezpieczających. 6)Wymianę uszkodzonych fragmentów rynien dachowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60327,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę